Tác giả:
James Gathany, USCDCP
Màu sắc hình ảnh:
  • #000000
  • #202020
  • #a08060
  • #000020
  • #c0c0a0
  • #e0c0c0
  • #c0a080
  • #a0a080
  • #c0a0a0
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Chất lượng hình ảnh:
300 điểm mỗi inch
Hướng:
Bình thường
Được cập nhật:
2018-02-26. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
người phụ nữ, phỏng vấn, truyền hình, tin tức, nhóm
Điểm ảnh:
15012000 (≈15.3 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
62.5″ × 46.3″
158.8cm × 117.7cm
Trung bình:
22.5″ × 16.7″
57.2cm × 42.4cm
Cao:
15″ × 11.1″
38.1cm × 28.2cm
Cực cao:
10″ × 7.4″
25.4cm × 18.8cm
Siêu cao:
7.5″ × 5.6″
19.1cm × 14.1cm
Cao cấp:
5″ × 3.7″
12.7cm × 9.4cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.