Tên màu sắc: bạc
Màu thập lục phân: #e0c0c0
Màu RGB: 224 192 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: bạc. Màu thập lục phân: (#e0c0c0). Màu RGB: 224 192 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.