Tên màu sắc: màu xám nhạt
Màu thập lục phân: #c0c0a0
Màu RGB: 192 192 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu xám nhạt. Màu thập lục phân: (#c0c0a0). Màu RGB: 192 192 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.