Màu sắc hình ảnh:
  • #202020
  • #402020
  • #404040
  • #406060
  • #804040
  • #e08060
  • #604020
  • #c06040
  • #604040
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
JPEG
Màu:
Màu đầy đủ
Tải lên:
2019-09-24
Từ khóa:
mùa thu mùa, vỏ cây, lớn, mùa khô, rừng, mặt đất, lá, gốc, mùa thu, nguồn gốc
Điểm ảnh:
9980928 (≈10.1 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
38″ × 50.7″
96.5cm × 128.7cm
Trung bình:
13.7″ × 18.2″
34.7cm × 46.3cm
Cao:
9.1″ × 12.2″
23.2cm × 30.9cm
Cực cao:
6.1″ × 8.1″
15.4cm × 20.6cm
Siêu cao:
4.6″ × 6.1″
11.6cm × 15.4cm
Cao cấp:
3″ × 4.1″
7.7cm × 10.3cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.