Tên màu sắc: đất nung
Màu thập lục phân: #c06040
Màu RGB: 192 96 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: đất nung. Màu thập lục phân: (#c06040). Màu RGB: 192 96 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.