Tên màu sắc: sô cô la
Màu thập lục phân: #402020
Màu RGB: 64 32 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: sô cô la. Màu thập lục phân: (#402020). Màu RGB: 64 32 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.