Tên màu sắc: súng đạn
Màu thập lục phân: #406060
Màu RGB: 64 96 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: súng đạn. Màu thập lục phân: (#406060). Màu RGB: 64 96 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.