Tên màu sắc: than xám
Màu thập lục phân: #404040
Màu RGB: 64 64 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: than xám. Màu thập lục phân: (#404040). Màu RGB: 64 64 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.