Tên màu sắc: màu tím nâu
Màu thập lục phân: #604040
Màu RGB: 96 64 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu tím nâu. Màu thập lục phân: (#604040). Màu RGB: 96 64 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.