Tên màu sắc: ocre
Màu thập lục phân: #c0a000
Màu RGB: 192 160 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: ocre. Màu thập lục phân: (#c0a000). Màu RGB: 192 160 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.