Màu sắc hình ảnh:
  • #002080
  • #f0f0f0
  • #e0e0e0
  • #c0c0c0
  • #4060a0
  • #a0a0a0
  • #204080
  • #f0e0c0
  • #800000
PIXNIO
 hình ảnh:
Thông tin khác:
Định dạng:
GIF
Được cập nhật:
2018-01-24. Tải lên: 5 years trước.
Từ khóa:
lá cờ tiểu bang, Virginia
Điểm ảnh:
1775232 (≈1.8 MP)
Kích thước in ảnh tính bằng inch và xentimét:

Thấp:
22.3″ × 15.3″
56.7cm × 38.9cm
Trung bình:
8″ × 5.5″
20.4cm × 14cm
Cao:
5.4″ × 3.7″
13.6cm × 9.3cm
PIXNIO - Sử dụng hình ảnh:
Hình ảnh nằm trong miền công cộng, không được bảo vệ bằng bản quyền, không có quyền nào được bảo hộ, miễn phí sử dụng cho mọi mục đích. Bạn có thể sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân và thương mại mà không cần xin giấy phép hay nộp phí hay thực hiện nghĩa vụ.