Tên màu sắc: rất nhẹ nhàng hồng
Màu thập lục phân: #f0f0f0
Màu RGB: 240 240 240 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: rất nhẹ nhàng hồng. Màu thập lục phân: (#f0f0f0). Màu RGB: 240 240 240 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.