Tên màu sắc: màu xám trung bình
Màu thập lục phân: #808080
Màu RGB: 128 128 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu xám trung bình. Màu thập lục phân: (#808080). Màu RGB: 128 128 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.