Tên màu sắc: tắt màu vàng
Màu thập lục phân: #e0e040
Màu RGB: 224 224 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: tắt màu vàng. Màu thập lục phân: (#e0e040). Màu RGB: 224 224 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.