Tên màu sắc: cà chua
Màu thập lục phân: #e04020
Màu RGB: 224 64 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: cà chua. Màu thập lục phân: (#e04020). Màu RGB: 224 64 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.