Tên màu sắc: màu xanh tím
Màu thập lục phân: #80a0e0
Màu RGB: 128 160 224 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu xanh tím. Màu thập lục phân: (#80a0e0). Màu RGB: 128 160 224 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.