Tên màu sắc: rượu nho
Màu thập lục phân: #800040
Màu RGB: 128 0 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: rượu nho. Màu thập lục phân: (#800040). Màu RGB: 128 0 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)