Tên màu sắc: rượu vang đỏ
Màu thập lục phân: #800020
Màu RGB: 128 0 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: rượu vang đỏ. Màu thập lục phân: (#800020). Màu RGB: 128 0 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.