Tên màu sắc: máu khô
Màu thập lục phân: #600000
Màu RGB: 96 0 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: máu khô. Màu thập lục phân: (#600000). Màu RGB: 96 0 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.