Tên màu sắc: denim
Màu thập lục phân: #406080
Màu RGB: 64 96 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: denim. Màu thập lục phân: (#406080). Màu RGB: 64 96 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.