Tên màu sắc: ánh sáng kaki
Màu thập lục phân: #f0f0a0
Màu RGB: 240 240 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: ánh sáng kaki. Màu thập lục phân: (#f0f0a0). Màu RGB: 240 240 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.