Tên màu sắc: ngô
Màu thập lục phân: #f0c060
Màu RGB: 240 192 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: ngô. Màu thập lục phân: (#f0c060). Màu RGB: 240 192 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.