Tên màu sắc: màu hồng trung bình
Màu thập lục phân: #f060a0
Màu RGB: 240 96 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu hồng trung bình. Màu thập lục phân: (#f060a0). Màu RGB: 240 96 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.