Tên màu sắc: vàng tươi
Màu thập lục phân: #e0e060
Màu RGB: 224 224 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: vàng tươi. Màu thập lục phân: (#e0e060). Màu RGB: 224 224 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.