Tên màu sắc: xấu xí vàng
Màu thập lục phân: #e0c000
Màu RGB: 224 192 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: xấu xí vàng. Màu thập lục phân: (#e0c000). Màu RGB: 224 192 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.