Tên màu sắc: màu cam gạch
Màu thập lục phân: #c04000
Màu RGB: 192 64 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu cam gạch. Màu thập lục phân: (#c04000). Màu RGB: 192 64 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.