Tên màu sắc: màu đỏ tím
Màu thập lục phân: #a00060
Màu RGB: 160 0 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu đỏ tím. Màu thập lục phân: (#a00060). Màu RGB: 160 0 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)