Tên màu sắc: táo Xanh
Màu thập lục phân: #80c020
Màu RGB: 128 192 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: táo Xanh. Màu thập lục phân: (#80c020). Màu RGB: 128 192 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.