Tên màu sắc: tối màu xanh vôi
Màu thập lục phân: #80c000
Màu RGB: 128 192 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: tối màu xanh vôi. Màu thập lục phân: (#80c000). Màu RGB: 128 192 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.