PIXNIO /

Tên màu sắc: đầm lầy xanh
Màu thập lục phân: #808000
Màu RGB: 128 128 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.