Tên màu sắc: người mướn
Màu thập lục phân: #806000
Màu RGB: 128 96 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: người mướn. Màu thập lục phân: (#806000). Màu RGB: 128 96 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.