Tên màu sắc: cửa sổ màu xanh
Màu thập lục phân: #4080c0
Màu RGB: 64 128 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: cửa sổ màu xanh. Màu thập lục phân: (#4080c0). Màu RGB: 64 128 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.