Tên màu sắc: cỏ xanh tối
Màu thập lục phân: #408000
Màu RGB: 64 128 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: cỏ xanh tối. Màu thập lục phân: (#408000). Màu RGB: 64 128 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.