Tên màu sắc: blueberry
Màu thập lục phân: #4040a0
Màu RGB: 64 64 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: blueberry. Màu thập lục phân: (#4040a0). Màu RGB: 64 64 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.