Tên màu sắc: màu chàm
Màu thập lục phân: #4020a0
Màu RGB: 64 32 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu chàm. Màu thập lục phân: (#4020a0). Màu RGB: 64 32 160 (đỏ, xanh lá, xanh lam)