Tên màu sắc: màu xám đen
Màu thập lục phân: #402040
Màu RGB: 64 32 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu xám đen. Màu thập lục phân: (#402040). Màu RGB: 64 32 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.