Tên màu sắc: mận đen
Màu thập lục phân: #400020
Màu RGB: 64 0 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: mận đen. Màu thập lục phân: (#400020). Màu RGB: 64 0 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.