Tên màu sắc: màu đen chàm
Màu thập lục phân: #202060
Màu RGB: 32 32 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu đen chàm. Màu thập lục phân: (#202060). Màu RGB: 32 32 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.