Tên màu sắc: tím sẫm
Màu thập lục phân: #200020
Màu RGB: 32 0 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: tím sẫm. Màu thập lục phân: (#200020). Màu RGB: 32 0 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.