Tên màu sắc: màu hồng nhạt
Màu thập lục phân: #f0e0e0
Màu RGB: 240 224 224 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu hồng nhạt. Màu thập lục phân: (#f0e0e0). Màu RGB: 240 224 224 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.