Tên màu sắc: lúa mì
Màu thập lục phân: #f0e080
Màu RGB: 240 224 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: lúa mì. Màu thập lục phân: (#f0e080). Màu RGB: 240 224 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.