Tên màu sắc: bồ công anh
Màu thập lục phân: #f0e000
Màu RGB: 240 224 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: bồ công anh. Màu thập lục phân: (#f0e000). Màu RGB: 240 224 0 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.