Tên màu sắc: bột màu hồng
Màu thập lục phân: #f0a0e0
Màu RGB: 240 160 224 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: bột màu hồng. Màu thập lục phân: (#f0a0e0). Màu RGB: 240 160 224 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.