Tên màu sắc: màu hồng mềm mại
Màu thập lục phân: #f0a0c0
Màu RGB: 240 160 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu hồng mềm mại. Màu thập lục phân: (#f0a0c0). Màu RGB: 240 160 192 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.