Tên màu sắc: san hô
Màu thập lục phân: #f06040
Màu RGB: 240 96 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: san hô. Màu thập lục phân: (#f06040). Màu RGB: 240 96 64 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.