Tên màu sắc: màu cam đỏ
Màu thập lục phân: #f06020
Màu RGB: 240 96 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: màu cam đỏ. Màu thập lục phân: (#f06020). Màu RGB: 240 96 32 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.