Tên màu sắc: hoa oải hương nhạt
Màu thập lục phân: #e0c0e0
Màu RGB: 224 192 224 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: hoa oải hương nhạt. Màu thập lục phân: (#e0c0e0). Màu RGB: 224 192 224 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.