Tên màu sắc: cát
Màu thập lục phân: #e0c060
Màu RGB: 224 192 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: cát. Màu thập lục phân: (#e0c060). Màu RGB: 224 192 96 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.