Tên màu sắc: nâu hồng
Màu thập lục phân: #e0a080
Màu RGB: 224 160 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: nâu hồng. Màu thập lục phân: (#e0a080). Màu RGB: 224 160 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.