Tên màu sắc: xấu xí hồng
Màu thập lục phân: #e08080
Màu RGB: 224 128 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)
Tên màu sắc: xấu xí hồng. Màu thập lục phân: (#e08080). Màu RGB: 224 128 128 (đỏ, xanh lá, xanh lam)

Đăng nhập  để xem thêm hình ảnh, bạn có thể đăng nhập bằng email hoặc tài khoản mạng xã hội hiện thời.